Fortsättningen av våra uppföljningar med individuella användare av My-E-Health®-programmet, ger en av våra företagskunder oss sitt arbetsgivarperspektiv på sina erfarenheter av programmet.

Arkatay Consulting AB logo

Arkatay Consulting AB i Malmö erbjuder specialiserade projektledningstjänster och utbildning globalt. Verksamheten är i hög grad målinriktad, både i sina affärserbjudanden och i utvecklingen av sin interna verksamhet. Ett kärnvärde i den andra kategorin är att vara en valfri arbetsgivare och en arbetsplats där människor är fria och ges möjlighet att växa och utveckla sin kompetens och sig själva.

Verksamheten anställer projektledningskonsulter vars arbete inte bara kräver ämneskunskaper utan också kommunikation på hög nivå, situationsmedvetenhet samt kreativt och analytiskt tänkande.

Det säger sig självt att konsulterna arbetar under stor press. De måste prestera och leverera eftersom det är mycket som står på spel för företagets kunder med stora investeringar i både tid och pengar. Arkatay har därför en medveten strategi för att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö där risken för mental trötthet, ångest, stress och utbrändhet minimeras proaktivt.

Jonas Denvall, grundare och managementkonsult, förklarar:

“Det var ett strategiskt beslut att investera i personalens välbefinnande och en naturlig del av vår omsorgsplikt som arbetsgivare. Det fanns ingen specifik händelse eller något specifikt problem som fick oss att besluta att samarbeta med My-E-Health®. Det vi ville ha var ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera, minska och förebygga risken för att psykiska problem uppstår överhuvudtaget.”

Arkatay gjorde utvärdering av sin arbetsprocess och tittade på olika lösningar för att hitta ett system som uppfyllde deras behov. Efter en testperiod inledde företaget samarbetet med My-E-Health®.

Engagement 2019 to 2020 graph

Ett år in i programmet visar Arkatays statistik att det övergripande mentala välbefinnandet är stabilt och förbättras hållbart med tiden. Som framgår av My-E-Healths mätning av engagemanget var anställdas engagemang på Arkatays rekordhögt (motsvarande 94 % av 100 %). Även om några få anställda tvekade att engagera sig i programmet har responsen från personalen i stort sett varit mycket positiv. Alla Arkatays anställda, oavsett roll, deltar i programmet för psykiskt välbefinnande. Alla gör de kvartalsvisa bedömningarna och deltar i en timmes coachning, och alla uppmanas (men det krävs inte) att dela med sig av sina erfarenheter av programmet vid regelbundna möten.

Jonas delar med sig av sina tankar om effekterna på verksamheten och möjligheterna:

“Jag ser två olika fördelar. För det första, genom att minska stressen och främja den mentala hälsan stöder vi våra medarbetare och vår verksamhet. Med färre sjukskrivningar och med anställda som är produktiva på jobbet har vi också en ekonomisk fördel. Programmet gör en betydande skillnad i detta avseende - vi tror att våra anställda känner sig trygga och får den psykologiska trygghet som krävs för att utvecklas. För det andra kan man skapa affärsvärde genom ökad motivation, psykisk hälsa och smidighet, vilket är vad vi strävar efter att uppnå, eftersom detta direkt relaterar till våra affärsmål.”

Med personalens välbefinnande och minskad stress som primära mål visar Arkatays resultat att deras engagemang lönar sig eftersom de har toppresultat för engagemang (93,7 %) och mycket låga resultat för stress (3,33 av maximalt 20 poäng).

Men hur är det med resultatet? De faktiska siffrorna, som inget företag kan bortse från. Kan psykisk hälsa och välbefinnande översättas till faktiska besparingar och/eller vinster?

Mental health risk graph

Hittills har vi inte kunnat kvantifiera programmets effekter exakt i pengar. I stället har vi uppmätt mental produktivitet, eller engagemang, vilket har visat sig vara ett tillförlitligt mått som kan kvantifieras mot lönekostnader. Deloitte mäter kostnaden för Presenteeism* genom att multiplicera ett företags sjukfrånvaroprocent med genomsnittliga lönekostnader multiplicerat med 4,11. Oavsett vilket har arbetsgivare och styrelserum ännu inte haft något exakt mätverktyg.

Jonas ger oss ändå en kalkylerad uppskattning för Arkatay. Enligt honom har sannolikheten för att en anställd ska ta sjukskrivning på grund av stress eller utbrändhet minskat dramatiskt från cirka 30 % till mindre än 10 % under något år innan han blev medlem i My-E-Health-programmet. Denna uppskattning stöds av resultaten av deras systematiska förebyggande arbete. Exempelvis minskade stress med -22,3 % under det senaste året. De tillhörande riskminskningarna för depression, ångest och utmattning visas i diagrammet.

Vad händer härnäst?

My-E-Health®-programmet utvecklas hela tiden. Det finns nu en funktion som gör det möjligt för företag att mäta den ekonomiska aspekten av psykiskt välbefinnande genom att beräkna produktivitetskostnaden relaterad till psykologiskt engagemang. Detta kan uttryckas som förlorade dagar eller som ekonomisk kostnad om löner lämnas ut.

Vi vet att faktorer som anpassningsförmåga, motivation, stress, situations- och självkännedom alla bidrar till graden av utmattning, ångest eller depression. Tillsammans med flera andra psykologiska indikatorer som påverkar engagemanget kan vi kalkylera siffrorna och på så sätt få fram den faktiska ekonomiska kostnaden för presenteeism. Detta innebär att styrelserum och arbetsgivare nu kan se i realtid, via sina My-E-Health-företagstavlor, vad presenteism kostar i riktiga pengar när personalen är mentalt oengagerad från sitt arbete.

Begreppet "cirkulär ekonomi" kommer i åtanke. Med fokus på den så kallade ”trippel bottom line”: Det är en ram för hur man kan bedriva hållbar verksamhet genom att ta hand om människor, fokusera på pengar och ta hand om miljön. Vi ser att My-E-Health®-programmet, som affärspartner, har en direkt inverkan på minst två av de tre pelarna - omsorg om människor - vilket stöder den ekonomiska bottenlinjen.

Tillbaka till Arkatay, ett företag som har vävt in hållbarhet i sin övergripande strategi och dagliga verksamhet. Företaget, som ses som en enhet, har ett öppet sinne och ser ett stort affärsvärde i minskad stress och risk för utmattning. Den anser att alla anställda och ledare är ansvariga för det individuella och övergripande välbefinnandet i verksamheten. Genom att leva sina värderingar involverar verksamheten alla i detta arbete. Delat ansvar, delad framgång.

Sist men inte minst ett något överraskande resultat och lite att tänka på. Under “Corona-kvartalet” - från mars till juni, med en värld i kaos och många företag i svåra svårigheter - rapporterade Arkatays anställda faktiskt ökat välbefinnande och mindre stress**

Vårt uppriktiga tack till Arkatay genom Jonas Denvall för att han delade med sig av företagets erfarenheter av My-E-Health®-programmet.

* När anställda beslutar sig för att vara närvarande på jobbet medan de känner tunga psykologiska påfrestningar i form av arbetsstress, utmattning, ångest och depression, vilket leder till lågt eller icke-produktivt arbete.
** Statistik från Arkatay mars-juni 2020:

  • Ökat engagemang +9,98 %
  • Minskat:
    • Risknivåer för utbrändhet hos anställda -29.87%
    • Ångest -27.03%
    • Depression -28.86%
  • Lägsta nivå någonsin närvaron 6.3%